Joukkue

Bello Muktar
De Oliveira Marcelo
Jussila Riku
Kause Santeri
Koskenniemi Matti
Kovalainen Wäinö
Kuusisto Roope
Lamminen Valtteri
Luukko Jori
Mäkelä Ville
Mattila Niko
Mattila Topi
Nevala Onni
Palonen Julius
Pelkonen Niko
Siren Lassi
Vanhala Mikko
Haapanen Marko
Huuhka Antti
Keltto Mikki
Kiuru Niklas
Kivisalo Juho
Lindfors Santeri
Munkki Lauri
Nikkanen Henri
Ojala Matias
Rosnell Teemu
Siren Samuel
Tuokko Pyry
Virtanen Juho

Toimihenkilöt